หน้าหลักกระทู้ ตอบคำถามร่างรัฐธรรมนูญ   
ม.236
โดย : เต็มสิทธิ์ สงค์ทอง

21/07/2559 15:20:42
IP: 110.171.103.213
  มาตรา ๒๓๖ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของ ทั้งสองสภา จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดกระทำการตามมาตรา ๒๓๔ (๑) โดยยื่นต่อประธานรัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐานตามสมควร หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำตามที่ถูกกล่าวหา ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ จากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ เพื่อไต่สวนหาข้อเท็จจริง
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หน้าที่และอำนาจ วิธีการไต่สวน ระยะเวลาการไต่สวน และการดำเนินการอื่นที่จาเป็นของคณะผู้ไต่สวนอิสระ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

ประเด็น
“สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของ ทั้งสองสภา จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา ..” อ่าน ม.236 แล้วงง ๆ ตกลง สส.จำนวนเท่าไรที่จะเข้าชื่อกล่าวหาฯ ได้ และ สว.จำนวนกี่คน ที่จะเข้าชื่อกล่าวหาฯ ได้ หรือว่าเฉพาะ สส. หรือเฉพาะ สว. ไม่มีอำนาจเข้าชื่อยื่นข้อกล่าวหา ต้องร่วมกันทั้ง สส.และ สว. เพราะถ้อยคำที่ว่า “จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา” เป็นถ้อยคำขยายของข้อความที่ว่า “หรือสมาชิกของทั้งสองสภา” เพราะถ้าจะให้หมายถึงทั้งสองสภา ควรจะเขียนว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของ ทั้งสองสภา จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา ..” หรือว่า รธน.59 ที่ได้โหลดมา เป็นฉบับที่ยังไม่สมบูรณ์(ไม่แน่ใจว่ามีฉบับล่ากว่านี้หรือไม่)
 
 
 
 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2244 1876 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2244 1262 ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ 0 2244 1292 โทรสาร 0 2244 1293
http://cdc.parliament.go.th/webboard