หน้าหลักกระทู้ ตอบคำถามร่างรัฐธรรมนูญ   
ม.255
โดย : เต็มสิทธิ์ สงค์ทอง

21/07/2559 15:22:59
IP: 110.171.103.213
  มาตรา ๒๕๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ จะกระทำมิได้

ประเด็น
ยกเว้น การยึดอำนาจการปกครอง ข้อนี้ ไม่ใช่เป็นการใส่ไคร้ ถากถางนะ ไม่ทราบว่า คณะกรรมการ ร่าง รธน.นี้ มีแนวคิดไหมว่า รธน.ไทย ควรจะมีมาตราที่เป็นสัญลักษณ์อันอาจมีลายลักษณ์อักษร หรือไม่ก็ได้ ทำนองเดียวกับ ม.1 หรือ ม.2 อาจมีถ้อยคำจริงว่า

“มาตรา ๑ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้
มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (เติมว่า) การที่จะมีบุคคล หรือคณะบุคคลใด จะใช้อำนาจใด ๆ ในการแก้ไขมาตรา 1 และมาตรา 2 หรือมาตราอื่นใด ให้เป็นประโยชน์แก่ตนตน คณะตน หรือเพาะกาล จะกระทำมิได้”

ซึ่งกำหนดให้เป็นมาตราบังคับถาวร ประกาศให้ประชาชนทุกคนยอมรับ และยึดมั่นใน รธน.ทุกฉบับ ไม่ว่าจะเป็นฉบับชั่วคราวหรือถาวร ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษร(ถ้าไม่ได้เขียนไว้ ก็ถือว่า ถ้อยคำนี้ยังมีผลใช้บังคับ)
 
 
 
 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2244 1876 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2244 1262 ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ 0 2244 1292 โทรสาร 0 2244 1293
http://cdc.parliament.go.th/webboard