หน้าหลักกระทู้ ตอบคำถามร่างรัฐธรรมนูญ   
ม.260
โดย : เต็มสิทธิ์ สงค์ทอง

21/07/2559 15:23:59
IP: 110.171.103.213
  มาตรา ๒๖๐ ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายตามมาตรา ๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔) ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ประกอบด้วย
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์ และไม่เคยเป็นข้าราชการตำรวจมาก่อน เป็นประธาน
(๒) ผู้เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตำรวจซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมอยู่ด้วย มีจานวนตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เป็นกรรมการ
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์ และไม่เคยเป็นข้าราชการตารวจมาก่อน มีจานวนเท่ากับกรรมการตาม (๒) เป็นกรรมการ
(๔) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม และอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่ วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
เมื่อครบกำหนดเวลาตามวรรคสองแล้ว ถ้าการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว

ยังไม่แล้วเสร็จ ให้การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจดาเนินการตามหลักอาวุโสตามหลักเกณฑ์
ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ประเด็น
1. ม.260 ระบุ ..ในการแก้ไขปรับปรุงกฎมาย ตาม ม. 258 ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม(4) .. นั้น ม.260 ไม่มีระบุการปฏิรูปกระบวนการทางศาล และกระบวนการบังคับตามคำตัดสินพิพากษา ซึ่ง มีความสำคัญจำเป็นในด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน จากธรรมะที่ชี้ว่า “ทุกสรรพสิ่งมีทั้งคุณสมบัติ และโทษวิบัติ” มนุษย์ก็เช่นกัน ผู้ทำหน้าที่พิพากษาอรรถคดี ก็เป็นมนุษย์ ไม่พ้นหลักธรรมะดังกล่าวไปได้ ไม่มีเว้น ดังนั้น การปฏิรูปการประพฤติตน ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของผู้ทำหน้าที่พิพากษา จำเป็นต้องมีมาตรการรับภาระความรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นธรรมาภิบาลสมบูรณ์ รวมทั้งความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองให้พ้นจากการตรวจสอบ เช่นเดียวกันกับผู้ได้รับแต่งตั้ง มอบหมายในการใช้อำนาจ ปฏิบัติหน้าที่ทั้งทางฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ และฝ่ายนิติบัญญัติ อย่างเท่าเทียมสมนัยกัน รธน.นี้ มีเจตนารมณ์ประเด็นนี้อย่างไร

2. การมีนัยกำหนดความสำคัญ ของคณะกรรมการ ให้ประธานต้องไม่เป็นตำรวจ ดูจะไม่เป็นกลางชัดเจนเพราะผู้เป็นตำรวจที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์ ก็มี(ตำรวจดีมีมากกว่าตำรวจไม่ดี) รธน.นี้ มีเจตนารมณ์ประเด็นนี้อย่างไร
 
 
 
 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2244 1876 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2244 1262 ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ 0 2244 1292 โทรสาร 0 2244 1293
http://cdc.parliament.go.th/webboard