หน้าหลักกระทู้ ตอบคำถามร่างรัฐธรรมนูญ   
ม.266
โดย : เต็มสิทธิ์ สงค์ทอง

21/07/2559 15:24:50
IP: 110.171.103.213
  มาตรา ๒๖๖ ให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จนกว่าจะมีกฎหมายว่าด้วย แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศที่ตราขึ้นตามมาตรา ๒๕๙

เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือวิธีการทางานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้ การปฏิรูปประเทศตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้...

ประเด็น
1. เหมือนกับคิดไม่เสร็จ ที่จะให้ หัวหน้า คสช.ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หรือวิธีการของสภาฯ เรื่องปฏิรูปประเทศ..ก็ได้ รธน.นี้ มีนัย หรือความมุ่งหมายอะไรหรือ ทำไมไม่ระบุให้เป็นสิ่งบ่งชี้ชัด ๆ หากจะปล่อยให้ หัวหน้า คสช. ไปเติม ปรับ หรือ คิดขึ้นได้ภายหลัง ทำให้ รธน.นี้ ด้อยลงไปมากกว่า
2. ม.267 ก็เช่นกัน รธน.นี้ มีเจตนารมณ์อย่างไร ที่จะเป็นช่องทางให้ตั้งบุคคลเพิ่ม หรือขีดเส้นกำหนดวันในการพิจารณา
 
 
 
 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2244 1876 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2244 1262 ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ 0 2244 1292 โทรสาร 0 2244 1293
http://cdc.parliament.go.th/webboard