หน้าหลักกระทู้ ตอบคำถามร่างรัฐธรรมนูญ   
จากสาระสำคัญ ร่าง รธน.
โดย : นายศุภกิตติ์ สวัสดี

24/07/2559 08:15:14
IP: 49.230.234.161
  จากสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญที่ได้รับมา ในส่วนที่2 เรื่องเด่นอื่นๆ ในร่างรัฐธรรมนูญ ข้อที่17 ความว่า กำหนดให้รัฐต้องมีมาตรการและกลไกในการ #ป้องกันมิให้มีการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด
ขอถามว่า นี้คือเป็นการเสมือนว่า แอบแฝงเอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประชาติในทางอ้อมในรูปของมาตราหรือปล่าว ทัังๆที่ก็เคยมีการพูดของนายมีชัยในการประชุมแถลงร่างรธน. ว่ามันจะเกิดผลเสียมากว่าผลดี
ขอคำตอบพร้อมคำอธิบาย จากประชาชนคนไทยคนนึง
 
 
 
 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2244 1876 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2244 1262 ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ 0 2244 1292 โทรสาร 0 2244 1293
http://cdc.parliament.go.th/webboard