หน้าหลักกระทู้ ตอบคำถามร่างรัฐธรรมนูญ   
จุลสารสรุปสาระสำคัญ
โดย : เต็มสิทธิ์ สงค์ทอง

28/07/2559 17:43:01
IP: 111.223.57.78
  ถาม กกต.และ กรธ.
ข้อมูลจาก จุลสารการออกเสียงประชามติ ที่ กรธ.จัดทำ สรุปย่อสาระสำคัญ ร่างรัฐธรรมนูญ(ส่วนที่ 2)
ข้อ 4. กำหนดให้รัฐต้องทำหน้าที่ที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกคน โดยที่ประชาชนแต่ละคนไม่ต้องร้องขอใช้สิทธิเหมือนที่ผ่านมา
ประเด็น
1. รธน.นี้ บัญญัติไว้ในมาตราใด? มีเจตนารมณ์ระบุไว้อย่างไร?
2. กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกคน โดยที่ประชาชนไม่ต้องร้องขอใช้สิทธิ์ แปลความว่า หากประชาชนเดือดร้อน เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องบำบัดทุกข์ให้ โดยประชาชนไม่ต้องร้องขอกระนั้นหรือ?
3. ถ้าประชาชนไม่ต้องร้องขอใช้สิทธิ์ แล้วรัฐ(เจ้าหน้าที่ของรัฐ)จะรู้ได้อย่างไรว่า ประชาชนแต่ละคนเดือดร้อนอย่างไร ถ้าไม่ร้องขอ?
ข้อ 8. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง เป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยให้ทุกคนทุกกลุ่มอาชีพ ลงสมัคร ส.ว.ได้
ประเด็น
1. การเลือก ส.ว. ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อย่างไร มีบัญญัติไว้ใน รธน.นี้มาตราใด ?
2. การมีส่วนร่วมที่กล่าวถึง ตาม ม.107 คือ ให้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกระทำ การดำเนินการเรื่องใด ส่วนไหน อย่างไร?
 
 
 
 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2244 1876 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2244 1262 ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ 0 2244 1292 โทรสาร 0 2244 1293
http://cdc.parliament.go.th/webboard