หน้าหลักกระทู้ ตอบคำถามร่างรัฐธรรมนูญ   
ส.ว. มาจากไหน ใครคัดเลือก ในร่าง รธน. ระบุไม่ละเอียด
โดย : อธิปไตยเป็นของประชาชน

01/08/2559 14:30:57
IP: 111.223.57.25
  ที่มาของ ส.ว. ในร่าง รธน. ไม่ชัดเจน ไม่มีกีะบวนการที่มาในการเลือกที่ชัดเจน จึงใคร่ขอให้ กรธ. ตอบคำถามข้อนี้ด้วย
 
 
 
 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2244 1876 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2244 1262 ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ 0 2244 1292 โทรสาร 0 2244 1293
http://cdc.parliament.go.th/webboard