เน€เธกเธ™เธนเธซเธฅเธฑเธ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
37897
(เริ่มนับ 21 ก.ย. 53)

ประกาศ

ตัวอย่างนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

 11 ก.พ. 62  5580

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๔

 11 ก.พ. 62  154

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค

 11 ก.พ. 62  407

ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อ

 11 ธ.ค. 61  184

แนบท้ายประกาศ เรื่องแนวทางข้อ ๑๒ (๔) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของผู้สังเกตการณ์โครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม

 11 ธ.ค. 61  159

แนบท้ายประกาศ เรื่อง แนวทางข้อ ๗ แบบแจ้งรายงานผลของส่วนราชการ

 11 ธ.ค. 61  180

แนบท้ายประกาศ เรื่อง แนวทางข้อ ๑๓ หนังสือการรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีส่วนได้เสีย

 11 ธ.ค. 61  0

แนบท้ายประกาศ เรื่อง แนวทางข้อ ๔ แบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียดโครงการ

 11 ธ.ค. 61  0

แนบท้ายประกาศ เรื่อง แนวทางข้อ ๑๒(๔) แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ๑ ปี ของผู้สังเกตุการณ์โครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม

 11 ธ.ค. 61  558

แนบท้ายประกาศ เรื่อง แนวทางข้อ ๖ ข้อตกลงคุณธรรม (e-Bidding)

 11 ธ.ค. 61  291

เอกสารแนบท้ายประกาศ มาตรฐานขั้นต่ำ แบบประเมินตนของบริษัท

 11 ธ.ค. 61  0

ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

 11 ธ.ค. 61  151

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
37897
(เริ่มนับ 21 ก.ย. 53)