เน€เธกเธ™เธนเธซเธฅเธฑเธ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
37897
(เริ่มนับ 21 ก.ย. 53)

ร่างพระราชบัญญัติ

ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อ่านต่อ

7 ก.ย. 65   16

ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อย่างอื่น ของสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. .... อ่านต่อ

14 ส.ค. 65   12

ร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... อ่านต่อ

14 ส.ค. 65   11

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. .... อ่านต่อ

1 ก.ค. 65   12

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. .... อ่านต่อ

1 ก.ค. 65   21

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครสมุย พ.ศ. .... อ่านต่อ

1 ก.ค. 65   8

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อ่านต่อ

1 ก.ค. 65   19

ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อ่านต่อ

1 ก.ค. 65   12

ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... อ่านต่อ

1 ก.ค. 65   11

ร่างพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อ่านต่อ

1 ก.ค. 65   11
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
37897
(เริ่มนับ 21 ก.ย. 53)