เน€เธกเธ™เธนเธซเธฅเธฑเธ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
37897
(เริ่มนับ 21 ก.ย. 53)

ระเบียบ

ระเบียบสภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการในการแต่งตั้งและสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๓

 5 มิ.ย. 63  342

ระเบียบสภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการในการแต่งตั้งและสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๓

 5 มิ.ย. 63  282

ระเบียบสภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดที่มีความเกี่ยวข้องกันของคณะกรรมาธิการหลายคณะ พ.ศ. ๒๕๖๒

 5 มิ.ย. 63  553

ระเบียบสภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม พ.ศ. ๒๕๖๒

 5 มิ.ย. 63  1054

ระเบียบสภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วยกำหนดเวลาการแสดงความจำนงตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา พ.ศ. ๒๕๖๒

 5 มิ.ย. 63  520

ระเบียบสภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วยกำหนดเวลาการยื่นกระทู้ถามสด พ.ศ. ๒๕๖๒

 5 มิ.ย. 63  217

ระเบียบสภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒

 5 มิ.ย. 63  546

ระเบียบสภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วยการลงชื่อมาประชุมและการลาการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒

 5 มิ.ย. 63  439

ระเบียบสภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่มีค่าตอบแทน พ.ศ. ๒๕๖๒

 5 มิ.ย. 63  891

ระเบียบสภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วยการคัดเลือกและการเสนอชื่อบุคคลหรือผู้แทนองค์กรเอกชนให้สภาเลือกตั้งเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุหรือคนพิการหรือทุพพลภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒

 5 มิ.ย. 63  588

ระเบียบสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการจัดสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๕

 21 ม.ค. 56  1443

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
37897
(เริ่มนับ 21 ก.ย. 53)