เน€เธกเธ™เธนเธซเธฅเธฑเธ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
37897
(เริ่มนับ 21 ก.ย. 53)

ระเบียบ/กฎ ก.ร.

ประกาศรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๔

 30 พ.ย. 64  22

ประกาศรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้กรณีบุคคลหรือทายาทได้รับเงินเดือนหรือสิทธิประโยชน์จากส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเกินสิทธิหรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๔

 30 พ.ย. 64  9

ประกาศรัฐสภา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน และการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓

 30 พ.ย. 64  12

ประกาศรัฐสภา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน และการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๓

 30 พ.ย. 64  24

ประกาศรัฐสภา เรื่อง กำหนดสถานที่สำหรับใช้เป็นที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา

 30 พ.ย. 64  8

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
37897
(เริ่มนับ 21 ก.ย. 53)