เน€เธกเธ™เธนเธซเธฅเธฑเธ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
37897
(เริ่มนับ 21 ก.ย. 53)

แบบฟอร์มการให้บริการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

4 ตุลาคม 2562

แบบฟอร์มการให้บริการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 
 1. แบบฟอร์ม ญ.1/1 การเสนอญัตติ
  Word         PDF    

 2. แบบฟอร์ม ญ. 1/2 การเสนอญัตติขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
  Word        PDF

 3. แบบฟอร์ม ญ. 1/3 การเสนอญัตติขอให้คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณา
  Word        PDF

 4. แบบฟอร์ม ญ. 1/4 การเสนอญัตติด่วน
  Word        PDF

 5. แบบฟอร์ม ญ. 1/5 การเสนอญัตติด่วนขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
  Word       PDF

 6. แบบฟอร์ม ญ. 1/6 การเสนอญัตติด่วนขอให้คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณา
  Word        PDF

   
 7. แบบฟอร์ม ญ. 2/1 การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (กรณีตามมาตรา 151 ของรัฐธรรมนูญ) 
  Word        PDF 

 8. แบบฟอร์ม ญ. 2/2 การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีทั้งคณะ (กรณีตามมาตรา 151 ของรัฐธรรมนูญ)
  Word       PDF 

 9. แบบฟอร์ม ญ. 2/3 การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี (กรณีตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ)
  Word        PDF 

 10. แบบฟอร์ม ญ. 3/1 การเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ)
  Word        PDF 

 11. แบบฟอร์ม ญ.3/2 การเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้เสนอ)
  Word        PDF 

 12. แบบฟอร์ม ญ. 4/1 การเสนอขอให้ยกร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งถูกยับยั้งไว้ ตามมาตรา 137 (2) ของรัฐธรรมนูญขึ้นพิจารณาใหม่ (กรณีเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน)
  Word        PDF 

 13. แบบฟอร์ม ญ. 4/2 การเสนอขอให้ยกร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งถูกยับยั้งไว้ ตามมาตรา 137 (2) ของรัฐธรรมนูญขึ้นพิจารณาใหม่ (กรณีไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน)
  Word        PDF 

 14. แบบฟอร์ม ญ. 4/3 การเสนอขอให้ยกร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งถูกยับยั้งไว้ ตามมาตรา 137 (3) ของรัฐธรรมนูญขึ้นพิจารณาใหม่ (กรณีเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน)
  Word        PDF 

 15. แบบฟอร์ม ญ. 4/4 การเสนอขอให้ยกร่างพระราชบัญญัติซึ่งถูกยับยั้งไว้ ตามมาตรา 137 (3) ของรัฐธรรมนูญขึ้นพิจารณาใหม่ (กรณีไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน)
  Word        PDF 

 16. แบบฟอร์ม ญ. 4/5 การเสนอญัตติขอแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
  Word        PDF 

 17. แบบฟอร์ม ญ. 5 การขอถอนญัตติ
  Word        PDF 

 18. แบบฟอร์ม ก.1 การตั้งกระทู้ถาม (ตอบในที่ประชุมสภา/ ตอบในราชกิจจานุเบกษา/ตอบในห้องกระทู้ถาม)
  Word        PDF 

 19. แบบฟอร์ม ก.2 ขอถอนกระทู้ถาม
  Word        PDF 

 20. แบบฟอร์ม พ.ร.บ. 1 การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (กรณีเสนอกฎหมายใหม่/ปรับปรุงกฎหมายเดิม/ยกเลิกกฎหมายเดิม)
  Word       PDF 

 21. แบบฟอร์ม พ.ร.บ. 2 การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (กรณีแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิม)
  Word       PDF 

 22. แบบฟอร์ม พ.ร.บ. 3 การเสนอร่างพระราชบัญญัติ (กรณีเสนอกฎหมายใหม่/ปรับปรุงกฎหมายเดิม/ยกเลิกกฎหมายเดิม)
  Word        PDF 

 23. แบบฟอร์ม พ.ร.บ. 4 การเสนอร่างพระราชบัญญัติ (กรณีแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิม)
  Word       PDF 

 24. แบบฟอร์ม การเสนอร่างพระราชบัญญัติ โดยประชาชน
  Word       PDF

 25. แบบฟอร์ม พ.ร.บ. 5 แปรญัตติร่างพระราชบัญญัติ
  Word        PDF 

 26. แบบฟอร์ม ขอหารือด้วยวาจา
  Word       PDF 

 27. แบบฟอร์ม แปรญัตติร่างข้อบังคับ
  Word        PDF 

 28. แบบฟอร์ม แปรญัตติร่างรัฐธรรมนูญ
  Word        PDF

 29. แบบฟอร์ม แปรญัตติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
  Word       PDF

 30. แบบฟอร์ม ร่างหนังสือติดต่อราชการ 
  Word        PDF 


 • จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  37897
  (เริ่มนับ 21 ก.ย. 53)